ÁSZF

Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) kiterjednek Major Andrea e.v. (továbbiakban Tervező) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a Felek között létrejövő szerződés rendjét, az egyeztetés módját, feltételeit, a teljesítést és meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit, valamint rendelkezik az egyes szolgáltatások esetében a szerzői jogokra vonatkozó kikötésekről.

A módosítások akkor lépnek érvénybe, amikor az Általános Szerződési Feltételek módosított formájukban, bárki számára hozzáférhető módon felkerülnek a Honlapra (www.reaillustration.com).


 

1. SZERZŐDŐ FELEK

Vállalkozó, mint Major Andrea e.v. (továbbiakban Tervező) adatai:

  • e-mail: info@reaillustration.com
  • web: www.reaillustration.com

Megrendelést végző személy (továbbiakban Megrendelő) az a természetes vagy jogi személy, aki a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli, esetleg magánjellegű célból veszi igénybe a Tervező szolgáltatásait

Tervező és Megrendelő a továbbiakban együtt Felek

Felek egyöntetűen elfogadják, hogy mind a papír alapú, mind az elektronikus levelezést (e-mail, Messenger, Instagram) elfogadják az értesítések hivatalos formájának: megrendelés, visszaigazolás, lemondás, jóváhagyás, megrendelés módosítása vagy más esetben Megrendelő a Tervezővel folyatott elektronikus felületen (Facebook, Instagram, e-mail) keresztül történő megrendelésével, vagy megrendelőlap, esetleg szerződés aláírásával (ezek együttes megnevezése a továbbiakban Megrendelés) elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat – ez a Megrendelés feltétele –, mely ismeretének hiánya, nem ad mentességet a betartása alól. Tervező egyedi megrendelések és tartós együttműködések, valamint szerződéses jogviszony esetében is ez alapján nyújtja szolgáltatásait a Megrendelő részére, amennyiben írásban máshogy nem rendelkezte.

Az ÁSZF-ben foglaltaktól Megrendelő és Tervező közös megállapodással írásban eltérhetnek.

Amennyiben Felek jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, úgy az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha a Felek között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.


 

2. GRAFIKAI TERVEZÉS ALÁ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK

• egyedi illusztrációk tervezése;
• tetoválás tervezés;
• logótervezés;
• kisarculattervezés;
• névjegykártyák, borítékok, levélpapírok,
• mappa/dosszié, e-mail aláírás;
• szóróanyagok, plakátok;
• esküvői kreatívok (meghívó, ültetőtábla, menü stb.);
• social media megjelenések (pl.: borítóképek, posztképek);
• egyedi megrendelések, melyekhez grafikai tervezés szükséges.


 

3. SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA, TELJESÍTÉS AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOKNÁL

3.1. Igényfelmérés és pontosítás

Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott brief-nek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges (tennivaló összefoglalása, kommunikált árak/termék bemutatása, az üzenet tartalmi/formai elemei, célcsoport, stílus, technikai paraméterek megadása), valamint az igényelt megvalósítási határidőt. Hiányos, elégtelen brief esetén a Tervező igyekszik a Megrendelővel együttműködve rövid időn belül pontosan meghatározni a megrendelői igényeket, valamint összefoglalni a Tervező rendelkezésére bocsátandó, a munkavégzéshez szükséges anyagok listáját, minőségét.

Az információk hiányossága miatti késedelemért vagy lehetetlenüléséért a Tervezőt nem terheli felelősség, ilyen esetben a Tervező jogosult indokolt költségei megtérítésére.

A Tervező kiemelt figyelmet fordít az ajánlatkérő, leendő Megrendelő által biztosított grafikai elemek formátumára, méretére és a szövegek állapotára, de az eredeti szövegben felmerülő helyesírási hibákért, a megküldött anyagok jogtisztaságáért, valamint ezen anyagok és kérések által elkészített grafikákért semmilyen jogi, anyagi, vagy kártérítési felelősséget nem vállal.

3.2. Díjbekérő, foglaló

A pontos igények (tartalmi, formai, határidő) meghatározása alapján készített ajánlat írásban történő elfogadását tekinti a Tervező megrendelésnek. Tervező a Megrendelővel történő egyeztetés után díjbekérőt állít ki az elvégzendő munka 30%-áról – amely a foglaló összegével egyenlő -, fizetési határideje a Tervező által meghatározott határidő.

Megrendelő felelőssége, hogy időben rendezze a díjbekérő összegét, melyről utána Tervező előlegszámlát állít ki és elkezdi a tervezési munkálatokat.

Ha Megrendelő nem fizet a megadott határidőig, akkor Tervező úgy tekinti, hogy elállt a megrendeléstől, amely ily módon meghiúsul. A projekt újbóli elvégzésére új árajánlat, egyeztetés és díjbekérő kiállítása esetén lesz lehetőség.

A fizetés késedelemből keletkezett kár Megrendelőt terheli (például késedelmes teljesítés).

3.3. Anyaggyűjtés, tervezés megkezdése

Tervező az általa felhasznált anyagok jogtisztaságát szavatolja, de a Megrendelőtől kapott anyagokért, valamint a grafikára vonatkozó kérések megvalósításáért semmilyen jogi, anyagi vagy kártérítési felelősséget nem vállal.

Amennyiben a jogtiszta anyagoknak költségvonzata van, úgy azt a munka megkezdése előtt haladéktalanul jelzi a Megrendelőnek, aki a leendő felhasználásnak megfelelően veszi meg a jogokat, majd az így megvásárolt anyagokat felhasználás céljából Tervező részére átadja.

Megrendelő által átadott részletes brief (illetve a rebrief-et követő pontosítás) alapján a Tervező valamennyi kommunikációs anyaghoz tervet/terveket készít, amelyek bemutatása elektronikus módon történik, kizárólag vízjelezett, gyengébb, felhasználásra nem alkalmas minőségű látványtervek formájában.

3.4. Grafikai tervek ügyfélnek való átadása; jóváhagyatása; módosítási kérések megfogalmazása

Megrendelő kiválasztja az igényeinek leginkább megfelelő tervet (több terv készítésének esetén), amiről írásban (e-mail) értesíti a Tervezőt. Megrendelő felelőssége, hogy a Tervező azonosítóit használva egyértelműen határozza meg, melyik a kiválasztott grafikai terv, aminek tovább dolgozását, módosítását kéri. Erre vonatkozó kéréseit érthetően fogalmazza meg, szükség esetén mintákkal, vagy kézzel rajzolt vázlatokkal pontosítja a Tervező számára.

Amennyiben Megrendelő az első körben készített terv/tervek egyikét sem találja alkalmasnak módosításra, úgy köteles egy új, az előzőt kiegészítő briefet küldeni a Tervezőnek, amely inspirációs ötleteket vagy a követendő stílust, esetleg kézzel rajzolt vázlatokat tartalmazz képek formájában. Ez alapján a Tervező egyszerre maximum 2 módosított grafikai tervet dolgoz ki, melynek esetlegesen felmerülő plusz költségei hozzáadódnak az eredeti tervezési díjhoz.

3.5. Folyamatos egyeztetés az ügyféllel

A kidolgozás folyamán többnyire elektronikus állomány formájában (nyomdai gyártásra nem alkalmas, kis felbontású vízjelezett pdf vagy jpg), vagy felár ellenében kinyomtatva, akár több alkalommal is bemutatásra kerül az elkészített anyag, melyet Megrendelő visszajelzései alapján dolgoz át, módosít a Tervező.

Ha a munka megvalósításának költsége a teljesítés során módosul (például a Megrendelő új kérésekkel áll elő, vagy előre nem látható költségek merülnek fel), úgy Tervező egy módosított ajánlatot készít, illetve a munkát felfüggeszti annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetők, ha ezen módosított árajánlatot a Megrendelő írásban visszaigazolja.

Amennyiben Megrendelő nem kíván új terveket készíttetni, mert nem elégedett az eddig elkészült tervekkel, úgy Tervezővel a szerződés megszűnése alatti feltételek szerint kell elszámolnia, tehát ez esetben a teljes vállalkozási szerződés díjának 50%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

3.6. Grafikai tervek módosítása az elfogadásig

Abban az esetben, ha Megrendelő a módosított terv/tervek további változtatását kéri vagy új tervet igényel, úgy erre vonatkozó kéréseit köteles az előzőket kiegészítő részletesebb, pontosabb briefet küldeni a Tervezőnek, amely konkrét mintákat vagy stílust, esetleg kézzel rajzolt vázlatokkal pontosítja Tervező számára, aki ezt alapján egyszerre maximum 2 módosított grafikai tervet dolgoz ki, melynek esetlegesen felmerülő plusz költségei hozzáadódnak az eredeti tervezési díjhoz.

Ez egészen addig folytatódik, amíg Tervezőnek sikerül előállítania a Megrendelő által megálmodott és elvárt grafikai tervet. Ezután a véglegesített grafikai terv kidolgozására kerül sor.

3.7. Grafika és tartalom elfogadtatása az ügyféllel

Tervező köteles a végleges anyagleadási határidő előtt 5 nappal – amennyiben a vállalási határidő 1 hétnél rövidebb, úgy legalább a munka végleges átadását 2 nappal megelőzően – bemutatni a terveket a Megrendelőnek, tartalmi, formai és írásbeli elfogadtatás céljából. Megrendelő köteles időben, a vállalási határidő lejárta előtt minimum 2 nappal előbb írásban nyilatkozni az elfogadásról – amennyiben a vállalási határidő 1 hétnél rövidebb, úgy a munka elkészültét követő 24 órán belül –, amelynek elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése esetén keletkezett kár kizárólag a Megrendelőt terheli. A tervek formai és tartalmi elfogadása SMS-ben, Facebook-on, Instagram-on és e-mailben is megtörténhet, az így elfogadott állomány, valamint az elfogadó levelezés is a Tervező nyilvántartásába kerül.

3.8. Az elfogadott állományok átadása

Megrendelő felelőssége időben gondoskodni a véglegesítéshez és a gyártás előkészítéséhez szükséges technikai információk átadásáról, melyek a következők:

  • felhasználási felület, terület és szándék,
  • gyártási technológia (pl.: ofszet, digitális, szita) – ezt már a tervezés megkezdése előtt a briefben egyeztette a Megrendelő a Tervezővel (a munka folyamán azonban ez módosulhat),
  • gyártásra előkészített anyag leadásának módja.

A végleges grafika elfogadása után Tervezőt nem terheli felelősség az esetleges tartalmi hibákért, amelyek akár Tervezői, akár Megrendelői oldalról maradtak az elfogadott anyagban (pl.: helyesírás). Valamint Tervező a Megrendelőtől kapott anyagokért és az azokra vonatkozó kérések teljesítéséért semmilyen jogi, anyagi vagy kártérítési felelősséget nem vállal.

Amennyiben a nyomdai anyagot Megrendelő mulasztása miatt módosítani vagy átalakítani szükséges, úgy ennek plusz költsége a Megrendelőt terheli. Egyéb esetben Tervező díjmentesen vállalja a nyomtatásra szánt anyag módosítását (ez nem egyenlő a nyomdai előkészítéssel).

Az elkészült és elfogadott grafikát Tervező az árajánlatban szereplő formátumoknak megfelelően bocsátja a Megrendelő rendelkezésére a vállalkozói díj megfizetését követően. Kivétel, ha a Felek a Megrendeléskor másban állapodtak meg.

Fizetés után az elkészült végleges állományok, az átadás napjától számított 30 napon át érhetőek el személyre szóló drive mappán keresztül. 30 nap után a mappa automatikusan törlésre kerül, erről pedig Tervezőt nem terheli figyelmeztetési kötelezettség Megrendelő irányában, de általában igyekszik a törlésről tájékoztatni a Megrendelőt. Ha Megrendelő nem rendelkezik drive eléréssel, akkor a végleges állományokat WeTransfer linken keresztül kapja meg, melyeket 7 napig tölthet le. Amennyiben Megrendelő önhibájából adódóan nem tudta letölteni az anyagokat, úgy Tervező az ismételt anyagátadást az eredeti átadástól számított 2 hónapon belül, felár ellenében tudja ismét elérhetővé tenni Megrendelő részére WeTransfer linken keresztül, amely 7 napig lesz elérhető.

3.9. Dokumentumok és archiválás

Mind az adminisztrációs, mind a produkciós fázis anyagainak archiválása megtörténik az átadás napján. Az archivált anyagokat Tervező az átadástól számított 6 hónapig őrzi meg.

3.10. Szerkeszthető anyag megvásárlása

A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Tervező tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi. Felár ellenében Megrendelőnek lehetősége van ezen anyagok megvásárlására, melynek összege az elkészített és kifizetett grafika díjával egyenértékű.


 

4. FIZETÉSI MÓD, FIZETÉSI KÉSEDELEM

Amennyiben az egyedi szerződés az ÁSZF-ben megfogalmazottaktól eltérően nem rendelkezik, úgy a Tervezői díjat Megrendelő banki átutalással köteles a Tervezőnek megfizetni 14 napon belül.

A számla megfizetését a felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor az összeg a jogosult bankszámláján jóváírásra kerül. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Ptk.6:48.§-a szerinti (gazdálkodó szervezet esetén 6:155 § (1) szerinti) késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek összege a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű, gazdálkodó szervezet esetén ennek nyolc százalékponttal növelt értéke.


 

5. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK

Az ellenérték teljesítésének biztosítékaként a Tervező foglaló fizetését kötheti ki, illetve a munkák megkezdése előtt a Megrendelőtől további előleget kérhet. A szerződés teljesítés esetén a foglaló és az előleg összege a vállalkozási díjba beleszámít.

A foglaló összege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a Tervezői díj 30%-a, a foglaló és előleg együttesen a Tervezői díj 50 %-ig köthető ki. Ha Tervező felelős a teljesítés elmaradásáért, akkor a Megrendelő részére a foglaló kétszerese jár vissza. Ha a Megrendelő oldaláról történik a szerződés meghiúsulása, úgy a foglaló teljes összege a Tervezőt illeti meg. Abban az esetben, ha olyan okból szűnik meg a teljesítés, amelyért mindkét fél felelős, vagy amelyért egyik fél sem felelős – például vis major helyzetek –, akkor a foglaló összege visszajár a Megrendelőnek. A foglalóról való lemondás és a foglaló visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesítik a Megrendelőt, az esetleges kártérítésbe azonban a foglaló beleszámít. A foglalóra és előlegre vonatkozó kikötéseket a Tervező árajánlatban, Megrendelésben előzetesen jelzi.

Az előlegről, illetve foglalóról szóló díjbekérő/előlegszámla kiállítására Tervező az árajánlat elfogadásának és/vagy a Megrendelés napján válik jogosulttá, melynek fizetési határidejét a Tervező határozza meg. Amíg Megrendelő az előleg, illetve foglaló számláját nem teljesíti hiánytalanul, addig a Tervező nem teljesíti a szerződés szerint fennálló feladatokat. A díjbekérő kiegyenlítése után előlegszámla kerül kiállításra.

A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival hosszabbodik meg, amennyivel az előleg, illetve foglaló számla lejárta után egyenlíti ki Megrendelő a számlát.


 

6. SZERZŐDÉSSZEGÉS

Tervező és Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból hibásan teljesít, késedelmesen teljesít, vagy a teljesítés lehetetlenné válik.


 

7. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött eseti szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet a felek közös megegyezésével, a Megrendelő elállásával vagy felmondásával, valamint a Tervező felmondásával vagy elállásával.

7.1. Megrendelő elállása esetén

 

Amennyiben Megrendelő oldaláról történik a szerződés megszűnése, úgy a foglaló teljes összege a Tervezőt illeti meg. Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Tervező szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Tervezőnek a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:

Ha Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát (nem a Tervező szerződésszegése miatti elállási jogát) a munkakezdési szakaszban (a Tervező még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés teljesítése érdekében), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 50%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie bánatpénzként, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg.

Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okból nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Tervező szerződésszerűen teljesített.


 

8. JOGOK

Amennyiben az egyedi szerződések, vagy a jelen ÁSZF egyes szolgáltatásokra vonatkozó fejezete másként nem rendelkezik.

Tervező – amennyiben erről Megrendelővel külön másban nem egyeznek meg – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

8.1. Szerzői jogok

 

Tervező által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezeknek szerzői jogosultja kizárólag a Tervező. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg.

A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható, a felhasználás módja és mértéke nem irányulhat, közvetlen haszonszerzésre, illetve nem eredményezhet hasznot. A felhasználási jog Magyarország területére vonatkozik, és határozatlan időre szól. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Bármilyen, írásban előre le nem fektetett felhasználás, módosítás esetén vagy, ha a Megrendelő egyébként megszegi a felhasználás szabályait, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Tervezőt a teljes vállalkozási díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg és érvényesítheti ezen túl felmerülő kárát. Ha a Megrendelő a jelen ÁSZF-hez képest bővebb felhasználói jogot igényel, ezt köteles előzetesen és írásban kezdeményezni. A kezdeményezés alapján Tervező eldönti, hogy a kért tartalom vállalható-e és ha igen, a megrendelőlapon rögzítik a felhasználási jog pontos tartalmát és díját. A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Tervező tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.


8.2. Tulajdonjog

A Tervező a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.


 

9. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség a szerződő feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

A szerződő felek a szerződés teljesítése során birtokukba jutott, és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi, vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Tervezőt.

Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

Ptk. a 2013. évi V. tv

  • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2002. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2003. ez az 1997. évi CLV tv. a fogyasztóvédelemről – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  • 2004. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető kérdéseiről